การถวายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


ห้องปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ โดย รศ.ดร. เสริม จันทร์ฉาย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา