ด้านการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์


ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานวิจัยแสงอาทิตย์ให้บริการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมให้กับผู้สนใจ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

"ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อ.เมือง จ.นครปฐม"

เบอร์ติดต่อ 034-270761

โทรสาร 034-271189