ด้านรังสีอาทิตย์


การบริการวิชาการด้านรังสีอาทิตย์

ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.calibrationsu.com/