งานวิจัยอื่นๆ


- พลังงานลม

ในปี พ.ศ. 2549 ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทำการศึกษาศักยภาพพลังงานลมในประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2550 ได้ทำการตั้งเสาวัดความเร็วลมสูง 50 เมตร ที่เมืองเสียมเรียบ กัมปงธม กัมปอต สีหนุวิลล์ และตั้งเสาวัดความเร็วลมสูง 30 เมตร ที่พนมเปญ หลังจากนั้นได้ใช้แบบจำลองสเกลปานกลางจำลองทั่วกัมพูชา แล้วจัดทำแผนที่ลมตามรูปที่ 1รูปที่ 1. แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศกัมพูชา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ทำการศึกษาพลังงานลมในประเทศไทย ในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใช้แบบจำลองสเกลปานกลางที่ได้พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Karlsruhe ประเทศเยอรมนี ทำการคำนวณความเร็วลม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปี หลังจากนั้นได้นำมาทำแผนที่ศักยภาพลมที่ความสูง 90 เมตร และจัดทำแผนที่ลมระดับ microscale บางพื้นที่รูปที่ 2. แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยที่ความสูง 90 เมตร


- งานพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ

ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ยังได้ดำเนินการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบความร้อนแบบรวมแสง (CSP) ในประเทศไทยและได้ศึกษาสมรรถนะของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบใช้พลาสติกปิดคลุมด้านบน

ผลงานตีพิมพ์ด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ

  1. Janjai, S., Esper, A., Mühlbauer, M. Modelling the performance of a large area plastic solar collector, Renewable Energy21,363-376, 2000
  2. Janjai, S., Laksanaboonsong, J., Seesaard, T. Potential application of concentrating solar power systems for the generation of electricity in Thailand, Applied Energy 88, 4960–4967, 2011
  3. Promsen,W., Masiri, I., Janjai, S. Development of microscale wind maps for Phaluay Island, Thailand, Procedia Engineering 32, 369-375, 2012
  4. Janjai, S., Promsen, W., Masiri, I., Laksanaboonsong, J., Wind resource maps for Cambodia, Journal of Sustainable Energy & Environment 4(4), 159-164, 2013
  5. Janjai, S., Masiri, I., Promsen, W., Pattarapanitchai, S., Pankaew, P., Laksanaboonsong, J., Bischoff-Gauss, I., Kalthoff, K., Evaluation of wind energy potential over Thailand by using an atmospheric mesoscale model and a GIS approach. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 129, 1–10, 2014