งานวิจัยด้านรังสีอาทิตย์


ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านหนังสือได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B8DPBxf33AI_d2pVY...

ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้จัดตั้งสถานีวัดรังสีอาทิตย์แห่งแรกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยทำการวัดรังสีรวมและบันทึกข้อมูลลงกระดาษกราฟ ในปี พ.ศ. 2529 ได้เริ่มวัดรังสีตรงและรังสีกระจาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งสถานีเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ สถานีวัดจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และสงขลา โดยทำการวัดรังสีรวมและรังสีกระจาย คณะผู้วิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์นำโดย อาจารย์เสริม จันทร์ฉาย ได้นำข้อมูลที่ได้จากทั้ง 4 สถานี มาทำการศึกษาลักษณะทางสถิติของรังสีอาทิตย์ โดยรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


รูปที่ 1. ที่ตั้งและอุปกรณ์วัดรังสีดวงอาทิตย์ที่สถานี ก) เชียงใหม่ ข) อุบลราชธานี ค) นครปฐม ง) สงขลา

ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในการดำเนินการคณะนักวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทำการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม GMS4 และ GMS5 จำนวน 6 ปี และนำมาเป็นข้อมูลหลักของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ จากนั้นได้ทำการคำนวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี นำผลที่ได้มาจัดแสดงในรูปแผนที่

รูปที่ 2. แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542ในปี พ.ศ. 2543 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการจัดทำเครือข่ายสถานีวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ กระจายตามภาคต่าง ๆ จำนวน 25 แห่ง พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือมาตรฐานรังสีดวงอาทิตย์ และข้อมูลภูมิอากาศสำหรับใช้ในงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์รูปที่ 3. เครือข่ายสถานีวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้กับประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ตามโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รูปที่ 4. แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ ก) ลาว ข) กัมพูชา ค) พม่า


เนื่องจากแผนที่ศักยภาพที่จัดทำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ใช้งานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี ดังนั้นในปี พ.ศ. 2552-2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มอบหมายห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการปรังปรุงแผนที่ดังกล่าว ดังผลที่ได้แสดงในรูป


รูปที่ 5. แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2553

ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านหนังสือได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B8DPBxf33AI_d2pVY...


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้านรังสีอาทิตย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 1. Janjai, S., Jantarach, T., Laksanaboonsong, J. A model for calculating global illuminance from satellite data, Renewable Energy 28, 2355-2365, 2003
 2. Janjai, S., Laksanaboonsong, J., Nunez M., Thongsathiya, A. Development of a method for generating operational solar radiation maps from satellite data for a tropical environment, Solar Energy 78, 739-751, 2005
 3. Kift, R., Webb, AR., Page, J., Rimmer J., Janjai, S. A web-based tool for UV irradiance data: predictions for European and South-East Asian sites, Photochemistry and Photobiology 82(2), 579-586, 2006
 4. Janjai, S., Tohsing, K., Nunez, M., Laksanaboonsong, J. A technique for mapping global illuminance from satellite data, Solar Energy 82, 543-555, 2008
 5. Janjai, S., Masiri, I., Nunez, M., Laksanaboonsong, J. Modeling sky luminance using satellite data to classify sky conditions, Building and Environment 43, 2059-2073, 2008
 6. Janjai, S., Deeyai, P. Comparison of methods for generating typical meteorological year using meteorological data from a tropical environment, Applied Energy 86, 528-537, 2009
 7. Janjai, S., Pankaew, P., Laksanaboonsong,J. A model for calculating hourly global solar radiation from satellite data in the tropics, Applied Energy 86, 1450-1457, 2009
 8. Janjai, S., Buntung, S., Wattan, R., Masiri, I. Mapping solar ultraviolet radiation from satellite data in a tropical environment, Remote Sensing of Environment 114, 682-691, 2010
 9. Janjai, S., Kirdsiri, K., Masiri, I., Nunez, M. An investigation of solar erythemal ultraviolet radiation in the tropics: a case study at four stations in Thailand, International Journal of Climatology 30, 1893-1930, 2010
 10. Janjai, S. A method for estimating direct normal solar irradiation from satellite data for a tropical environment, Solar Energy 84, 1685–1695, 2010
 11. Janjai, S., Plaon, P. Estimation of sky luminance in the tropics using artificial neural networks: Modeling and performance comparison with the CIE model, Applied Energy 88, 840–847, 2011
 12. Janjai, S., Pankaew, P., Laksanaboonsong, J., Kitichantaropas, P. Estimation of solar radiation over Cambodia from long-term satellite data, Renewable Energy 36, 1214-1220, 2011.
 13. S. Janjai, R. Wattan, Development of a model for the estimation of photosynthetically active radiation from geostationary satellite data in a tropical environment, Remote Sensing of Environment 115, 1680–1693, 2011
 14. Janjai, S., Sricharoen, K., Pattarapanitchai, S. Semi-empirical models for the estimation of clear sky solar global and direct normal irradiances in the tropics, Applied Energy 88, 4749–4755, 2011
 15. Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Laksanaboonsong, J. An Improved Model for the Estimation of Solar Radiation from Satellite Data for Thailand, Journal of the Institute of Engineering 8 (3), 130–139, 2012
 16. Nimnuan, P., Janjai, S. An approach for estimating average daily global solar radiation from cloud cover in Thailand, Procedia Engineering 32, 399-406, 2012
 17. Prathumsit, J., Janjai, S. Correlation models for the estimation of diffuse fraction of global illuminance from satellite data, Procedia Engineering 32, 414-420, 2012
 18. Pattarapanitchai, S., Janjai S. A semi-empirical model for estimating diffuse solar irradiance under a clear sky condition for a tropical environment, Procedia Engineering 32, 421-426, 2012
 19. Buntoung, S., Choosri, P., Dechley, A., Masiri, I., Wattan, R., Janjai, S. An investigation of total solar ultraviolet radiation at Nakhon Pathom, Thailand, Procedia Engineering 32, 427-432, 2012
 20. Janjai, S., Diffuse - global correlation models at four locations in Thailand, International Journal of Renewable Energy 7, 11-21, 2012.
 21. Janjai, S., Masiri, I., Laksanaboonsong, J., Satellite-derived solar resource maps for Myanmar, Renewable Energy 53, 132-140, 2013
 22. Janjai, S., Masiri, I., Pattarapanichchai, S., Laksanaboonsong, J., Mapping global solar radiation from long-term satellite data in the tropics using an improved model, International Journal of Photoenergy 2013, ID 210159, 1-11, 2013
 23. Janjai, S., A satellite-based sky luminance model for the tropics, International Journal of Photoenergy 2013, ID 260319, 1-11, 2013
 24. Janjai, S., Nunez, M., Prathumsit, J., Wattan, R., Sabooding, R., A semi-empirical approach for the estimation of global, direct and diffuse illuminance under clear sky condition in the tropics, Energy and Buildings 66, 177–182, 2013.
 25. Janjai, S., Sripradit, A., Buntoung, S., Pattarapanitchai, S., Masiri, I., A simple semi-empirical model for the estimation of photosynthetically active radiation from satellite data in the tropics. International Journal of Photoenergy 2013, ID 857072, 1-6, 2013
 26. Janjai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Pattarapanitchai, S., Masiri, I., Modeling the luminous efficacy of direct and diffuse solar radiation using information on cloud, aerosol and water vapor in the tropics. Renewable Energy 66,111-117, 2014
 27. Janjai, S., Pattarapanitchai, S., Prathumsit, J., Buntoung, S., Wattan, R., Masiri, I., A method for mapping monthly average hourly diffuse illuminance from satellite data in Thailand. Solar Energy 102, 162–172, 2014
 28. Janjai, S., Wisitsirikun, S., Buntoung, S., Pattarapanitchai, S., Wattan, R., Masiri, I., Bhattarai, B.K.,Comparison of UV index from Ozone Monitoring Instrument (OMI) with multi-channel radiometers at four sites in the tropics: effects of aerosols and clouds. International Journal of Climatology 34, 453–461, 2014
 29. Buntoung, S., Janjai, S., Nunez, M., Choosri, P., Pratummasoot, N., Chiwpreecha, K., Sensitivity of erythemal UV/global irradiance ratios to atmospheric parameters: application for estimating erythemal radiation at four sites in Thailand. Atmospheric Research 149, 24–34, 2014
 30. Pattarapanitchai, S., Janjai, S., Tohsing, K., Prathumsit, J. A technique to map monthly average global illuminance from satellite data in the tropics using a simple semi-empirical model. Renewable Energy 74, 170-175, 2015
 31. Janjai, S., Wattan, R., Sripradit, A., Modeling the ratio of photosynthetically active radiation to broadband global solar radiation using ground and satellite-based data in the tropics. Advances in Space Research 56, 2356–2364, 2015
 32. Wattan, R., Janjai, S., An investigation of the performance of 14 models for estimating hourly diffuse irradiation on inclined surfaces at tropical sites. Renewable Energy 93 667-674, 2016