- โครงการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมให้ประเทศเซเนกัล ปี 2016


1. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการวิจัยและพัฒนา โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากกรมวิเทศสหการ (ปัจจุบันคือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ภายใต้โครงการให้ทุนการศึกษากับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ. 2546 และต่อมาได้ร่วมการพัฒนาโรงอบแห้งดังกล่าวกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขอความอนุเคราะห์จากภาควิชาฟิสิกส์ให้ดำเนินการจัดสร้างโรงอบแห้งแบบพาราโบลาที่เมือง Thies ประเทศเซเนกัล โดยสถาน เอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศเซเนกัลและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด มหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงอบแห้งและฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา เพื่อติดตั้งที่ประเทศเซเนกัล พร้อมให้การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโรงอบแห้ง เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น

3. กิจกรรม

โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1)จัดเตรียมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาขนาดกลาง (มีพื้นที่ประมาณ 9 x12 ตารางเมตร) ที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2)จัดส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จัดเตรียมแล้วไปประเทศเซเนกัลทางเรือ

3)ส่งเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 2 คน เดินทางไปประเทศเซเนกัล เพื่อทำการสร้างโรงอบแห้งเป็นเวลาประมาณ 10 วัน

ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอบแห้งอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 คน เพื่อไปจัดฝึกอบรมด้านการอบแห้ง โดยใช้โรงอบแห้งที่จัดสร้าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการใช้โรงอบแห้งที่ประเทศเซเนกัลเป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์


รูปที่ 1 สำรวจสถานที่

รูปที่ 2 ติดตั้งระบบอบแห้ง

รูปที่ 3 ส่งมอบเครื่องอบแห้ง

รูปที่ 4 อบรบการใช้งานระบบอบแห้ง