- การวัดรังสีอาทิตย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย


องปฎิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทำการวัดรังสีอาทิตย์ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยดังนี้

  1. ภาคเหนือที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  3. ภาคกลางที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
  4. ภาคใต้ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา