นักวิจัย

บุคลากรศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

CV
Docteur de troisieme cycle (Energetique) Universite de Perpignan, France
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ มะศิริ
นักวิจัย


Ph.D. (Radiation and Climatology) University of Tasmania, Austalia
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรทิพย์ โต๊ะสิงห์
นักวิจัย


Ph.D. (Doctor of Natural Science) University of Hannover, Germany
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมามาลย์ บรรเทิง
นักวิจัย


Ph.D. (Atmospheric Science) University of Manchester, UK
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล
นักวิจัย


ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย
นักวิจัย


ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาน ปานแก้ว
นักวิจัย


Ph.D. (Geography), University of Southampton, UK
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายยุทธศักดิ์ บุญรอด
นักวิจัย


วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร